ساق

ساق بخشی از اندام تحتانی است که بین زانو و مچ پا قرار گرفته‌است. دو استخوان نازک‌نی و درشت نی در ساق پا قرار دارند. عصب‌ ها، رگ ‌ها و ماهیچه‌ های متعددی در ساق پا وجود دارند.

ستون مرکزی ساق از دو استخوان به نام‌های درشت‌نی (تیبیا) و نازک‌نی (فیبولا) تشکیل شده‌است. درشت‌نی همان‌طور که از نامش پیدا است استخوان بزرگتر ساق است و قسمت اعظم نیروهایی که به ساق وارد می‌شوند را تحمل می‌کند. نازک‌نی در کنار درشت‌نی قرار گرفته و هم در بالا یعنی نزدیک زانو و هم در پایین یعنی بالای مچ پا با استخوان درشت‌نی مفصل می‌شود.

عضلات اطراف ساق در دسته‌هایی قرار گرفته‌اند بطوری‌که اطراف هر دسته پرده‌های بافتی محکمی از نوع نیام (فاسیا) قرار گرفته و آن دسته را از دسته‌های دیگر جدا می‌کند. به هر کدام از این دسته‌ها محفظه (کمپارتمان) می‌گویند. ساق چهار کمپارتمان دارد:
کمپارتمان قدامی (جلویی)
کمپارتمان خارجی
کمپارتمان خلفی (پشتی) سطحی
کمپارتمان خلفی عمقی

کمپارتمان خلفی یا پشتی ساق دو قسمت دارد. یک قسمت آن سطحی بوده و در زیر پوست قرار دارد. قسمت اعظم حجم عضلات پشت ساق را این دسته از عضلات تشکیل می‌دهند. دسته دوم عضلات خلفی ساق کمپارتمان پشتی عمقی است که در زیر کمپارتمان سطحی قرار دارد. حجم این عضلات نسبت به دسته قبلی کمتر است.

ساق

ساق تک ایستاده با دمبل

برای دسترسی به این محتوا باید میانبر افزایش حجم و عضله‌سازی (Shortcut to Size) داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
ساق

ساق ایستاده بدون وزنه

برای دسترسی به این محتوا باید میانبر افزایش حجم و عضله‌سازی (Shortcut to Size) داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
ساق

ساق نشسته با دستگاه

روی دستگاه ساق پا بنشینید و پنجه ها و انگشت های پا را در جای مخصوص قرار دهید. توجه داشته…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
ساق

ساق نشسته با هالتر

یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. روی میز نشسته…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
ساق

ساق نشسته با دمبل تک پا

یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. روی میز نشسته…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
ساق

کشش چرخشی ساق

برای حفظ تعادل نزدیک به یک تکیه گاه ثابت قرار گرفته و و با گرفتن آن راست بایستید. مقداری پای…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: کششی
ساق

ساق ایستاده با دمبل

یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین قرار دهید. در هر دست یک دمبل متناسب با…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
ساق

پرس ساق

وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه پرس ساق انتخاب کرده و روی دستگاه بنشینید. پنجه های پا را…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
ساق

ساق ایستاده با دستگاه

ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک های دستگاه قرار داده و…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
ساق

ساق روی تخته تعادلی

نکته: این تمرین برای بهبود تعادل طراحی شده است. یک تخته تعادلی را روی زمین قرار دهید. روی آن رفته…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
ساق

ساق روی دستگاه پرس پا

وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه پرس پا انتخاب کرده و روی صندلی دستگاه بنشینید. وزنه را با…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی