فقط بدن

سینه

شنا ببری

این محتوا برای افرادی که اشتراک دارند، قابل مشاهده است.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
سینه

شنا با میز

این محتوا برای افرادی که اشتراک دارند، قابل مشاهده است.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
شکم

ضربه به سرشانه

این محتوا برای افرادی که اشتراک دارند، قابل مشاهده است.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
شکم

شکم چرخش روسی

این محتوا برای افرادی که اشتراک دارند، قابل مشاهده است.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

دیپ روی میز

این محتوا برای افرادی که اشتراک دارند، قابل مشاهده است.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
چهار سر ران

پرش عمودی

این محتوا برای افرادی که اشتراک دارند، قابل مشاهده است.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
فهرست